Statut

STATUT STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW SZKÓL ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W KRAKOWIE.

Stowarzyszenie Wychowanków Katolickiego Liceum Zakonu Pijarów zostało ustanowione z inicjatywy absolwentów i wychowanków tegoż Liceum, przy poparciu Dyrekcji Katolickiego Liceum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie i Władz Prowincjalnych Zakonu Pijarów.

Stowarzyszenie pragnie dotrzeć do wychowanków Liceum w celu zaoferowania im pośrednictwa w podtrzymaniu wzajemnych, koleżeńskich i przyjacielskich więzi.

Wychowankowie Liceum należący do Stowarzyszenia świadomi odpowiedzialnej misji jaką mają do spełnienia katolicy świeccy, pragną wspierać wychowawcze wysiłki Liceum w celu kontynuowania i rozwijania wielowiekowej tradycji pijarskiej, zgodnie z ideałami chrześcijańskiej i patriotycznej odpowiedzialności, nakreślonymi przez Ks. Stanisława Konarskiego, Patrona Szkoły i Stowarzyszenia.

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Wychowanków Katolickiego Liceum im. Ks. Stanisława Konarskiego Zakonu Pijarów w Krakowie”.
 2. Stowarzyszenie Wychowanków Katolickiego Liceum im. Ks. Stanisława Konarskiego Zakonu Pijarów w Krakowie, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie prawa „O Stowarzyszeniach” i jest powołane przez wychowanków Liceum.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem.
 • 2

Stowarzyszenie może:

 1. a) nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach działającymi w

   kraju i za granicą,

 1. b) należeć do organizacji międzynarodowych,
 2. c) zabierać głos w sprawach publicznych.
 • 3
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem określającym nazwę i siedzibę.
 • 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, ale do prowadzenia prac szczególnie specjalistycznych może zatrudniać odpłatnie na czas określony odpowiednich pracowników preferując członków Stowarzyszenia.

 • 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

DZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 6

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. a) utrzymywanie więzi z członkami Stowarzyszenia przez regularne organizowanie zjazdów koleżeńskich,
 2. b) udzielanie informacji o inicjatywach pijarskich, dotyczących działalności Liceum             i Stowarzyszenia,
 3. c) wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia oraz wychowanków Liceum,
 4. d) propagowanie i organizowanie dla osób zrzeszonych różnorodnych form czynnego wypoczynku i rekreacji,
 5. e) prowadzenie aktualizowanej kartoteki danych osobowych,
 6. f) redagowanie i uzupełnianie „biogramów pijarskich” zasłużonych i wybitnych osób ze środowiska pijarskiego, a w szczególności krakowskiego Liceum,
 7. g) sprawowanie opieki nad Izbą Pamięci – zbieranie dokumentacji na temat Liceum,
 8. h) współpraca z fundacjami oświatowymi, zwłaszcza z Fundacją „SAPERE AUSO”
 9. i) współpraca z Dyrekcją Liceum w wychowaniu młodzieży,
 10. j) wprowadzenie funduszu stypendialnego na rzecz uczniów i wychowanków Liceum,
 11. k) inicjowanie i prowadzenie akcji ogólnospołecznych związanych z ekologią, oświatą i kulturą fizyczną.
 • 7

Stowarzyszenie działa realizując postulaty członków zgodne z założeniami statutu.

DZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 • 8
 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać absolwent lub wychowanek Liceum, który ukończył 18 rok życia i złożył pisemną deklarację członkowską Radzie Stowarzyszenia
 2. Za zgodą Rady Stowarzyszenia osoby prawne lub fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 • 9

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez pisemne oświadczenie woli o rezygnacji złożone Radzie Stowarzyszenia.

 • 10
 1. Rada Stowarzyszenia może na wniosek co najmniej 5 członków wykluczyć ze Stowarzyszenia osobę działającą na szkodę Stowarzyszenia lub Zakonu.
 2. Osobie wykluczonej przez Radę Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do decyzji walnego zebrania.
 • 11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

 • 12
 1. Członek wspierający nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowi wspierającemu przysługuje jedynie głos doradczy.
 3. Za zgodą odpowiednich władz Stowarzyszenia, jego członkom przysługuje prawo do udziału w posiedzeniach tych władz, jednak wyłącznie z głosem doradczym.
 • 13

Rodzina członków Stowarzyszenia może korzystać z wszelkich udogodnień przewidzianych ze strony Zakonu dla członków Stowarzyszenia odnoszących się do działalności religijnej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej i sportowej.

 • 14
 1. Członkowie Stowarzyszenia przywiązani szczerym sercem do Liceum Pijarów i jego tradycji, radą i czynem wspomagają jego działalność wychowawczą i duszpasterską.
 2. Jako byli wychowankowie szkół pijarskich, w różnym stopniu i we właściwy sobie sposób, chętnie współpracują w instytucjach wychowawczych i innych dziełach prowadzonych przez Zakon ofiarowując swoje inicjatywy, tak by czuł on podporę w realizacji swojej misji na rzecz ubogich dzieci i młodzieży.
 • 15
 1. By członkowie Stowarzyszenia mogli wzrastać we wspólnocie ducha i charyzmatu pijarskiego, bądź korzystać ze sposobności do formacji duchowej i religijnej uczestnicząc w okolicznościowych zjazdach, sympozjach, konferencjach, itp. prowadzonych i organizowanych przez Pijarów.
 2. Członkowie Stowarzyszenia troszcząc się o życie wiarą, mają szczególne prawo do opieki duszpasterskiej i posługi sakramentalnej spełnianej przez kapłanów – Pijarów.

DZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków odbywające się co najmniej raz w roku.
 2. Do kompetencji walnego zebrania należy w szczególności:

a/ wybór członków Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

b/ zmiana Statutu Stowarzyszenia;

c/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Stowarzyszenia;

d/ udzielanie absolutorium ustępującej Radzie, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;

e/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 1. W sprawach, których statut nie określa czynności władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut inaczej stanowi.
 • 17
 1. Quorum walnego zebrania wynosi 50% rzeczywistej liczby członków Stowarzyszenia w I terminie.
 2. Quorum walnego zebrania w II terminie stanowią obecni na walnym zebraniu członkowie stowarzyszenia.
 • 18

Pozostałymi władzami Stowarzyszenia są :

 1. a) Rada Stowarzyszenia,
 2. b) Zarząd Stowarzyszenia,
 3. c) Komisja Rewizyjna.
 • 19
 1. Rada Stowarzyszenia składa się z co najmniej, 10 a co najwyżej 14 osób, wybranych przez walne zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 3. Jeżeli w skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Rady jej skład obniży się poniżej minimum określonego w § 19 ust.1 to do następnego walnego zebrania, Rada może liczyć mniej niż 10 członków. Walne zebranie członków Stowarzyszenia przeprowadza wybory uzupełniające do Rady.
 • 20

Rada wybiera ze swego grona :

 1. a) przewodniczącego,
 2. b) zastępcę przewodniczącego,
 3. c) sekretarza
 • 21
 1. Uchwały Rady zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej, połowy członków.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
 • 22

W Radzie Stowarzyszenia zasiada wybrany przedstawiciel Zakonu Pijarów będący członkiem Stowarzyszenia.

 • 23

Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo; przysługuje im prawo do zwrotu poniesionych kosztów delegacji.

 • 24

Do zakresu działania Rady należy w szczególności :

 1. a) powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia,
 2. b) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia,
 3. c) zatwierdzanie budżetu opracowanego przez Zarząd,
 4. d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych z pracy Zarządu,
 5. e) w uzasadnionych sytuacjach zatrudnienia za wynagrodzeniem członków Zarządu lub osób wskazanych przez Zarząd,
 6. f) Rada podejmuje inne uchwały dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 • 25

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał w obecności przedstawiciela Zarządu.

 • 26

W uzasadnionych przypadkach Rada może upoważnić zwyczajnego członka Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w kraju lub za granicą.

 • 27
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób powołanych przez Radę do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są 2 członkowie Zarządu działający łącznie.
 • 28
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz na miesiąc.
 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
 • 29

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

 • 30

Na wniosek Zarządu Rada powołuje inne organy dla usprawnienia działalności Stowarzyszenia.

 • 31

Zarząd opracowuje :

 1. a) projekt budżetu Stowarzyszenia,
 2. b) przedkłada Radzie sprawozdanie ze swojej działalności,
 3. c) wykonuje uchwały Rady Stowarzyszenia,
 4. d) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenia może zatrudniać osoby nie będące jego członkami,
 5. e) dysponuje majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia pod nadzorem Rady.
 • 32
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybierana jest przez walne zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
 • 33

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

 1. a) kontrola gospodarki finansowej,
 2. b) kontrola zgodności działalności jednostek organizacyjnych ze statutem i regulaminami obowiązującymi w Stowarzyszeniu,
 3. c) składanie sprawozdań wraz z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującej Rady i Zarządu.
 • 34

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

 • 35

Wyklucza się możliwość uczestnictwa w więcej niż jednej wybieralnej władzy Stowarzyszenia.

DZIAŁ V

MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA

 • 36
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia, a w szczególności :
 2. a) dobrowolne składki, darowizny, zapisy, subwencje, środki rzeczowe i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne na rzecz Stowarzyszenia,
 3. b) dochody z praw majątkowych i niemajątkowych, z działalności gospodarczej oraz z ofiarności publicznej.
 4. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust.1 lit.a i b winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przekazywanych Stowarzyszeniu sum pieniężnych lub środków rzeczowych.
 • 37

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 38

Dochody netto Stowarzyszenia przeznacza się na :

 1. a) realizację celów statutowych,
 2. b) zapewnienie Stowarzyszeniu ciągłości działania,
 3. c) inne cele w wysokości i proporcji określonej przez Radę Stowarzyszenia.

DZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • 39

Decyzje o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje większością 2/3 głosów walne zebranie.

 • 40
 1. Stowarzyszenie ulegnie rozwiązaniu w razie niezrealizowania żadnego z celów statutowych lub wyczerpania się środków finansowych należących do Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie większością 2/3 głosów przy co najmniej 50 % członków w I terminie, a bez zachowania tej ilości w II terminie.
 • 41

Quorum Walnego Zebrania w przypadkach określonych w § 39 i 40 ust.2 oblicza się wg. § 17 Statutu.

 • 42
 1. Walne Zebranie członków, w którego porządku obrad jest zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia, musi być zwołane pisemnie z podaniem porządku obrad co najmniej na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem.
 2. Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia będzie przeznaczony na rzecz Zakonu Polskiej Prowincji Pijarów.

DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 43

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd Rejestrowy.